Wednesday, July 9, 2014

BAGONG BATAS TUNGKOL SA TEGICOM

Ni-revise ko po ang post na ito dahil may lumabas na summary tungkol dito.

Basically, ang sinasabi lang naman ay hindi natin dapat ikabahala ang bagong batas na ito kasi makukuha din naman natin ito pag-uwi natin.Photo credit: Return Job


Ito ang transcript nung post na nakita natin sa Facebook page ng Return Job. I-klik lang po ang Return Job para makita nyo ang original post.


Kung gusto nyo pa rin mabasa ang original post na nakuha natin sa ating kaibigan na si Hermie Albao ng Ansan, scroll down lang kayo at nanjan pa din ang buong post.


“No need to worry about. You can get your Departure Guarantee Insurance Money!"
The recipient method will be changed from Jul. 29, 2014. according to the revision of "Foreign employment act"! You can still check, claim and apply for your insurance money to Samsung FMI as usual, but you will receive the insurance money after you depart the territory of Korea.
Do you concern about the revision of the Departure Guarantee Insurance rules? No worries! HRD Korea will help you to choose the most convenient way to receive your money. There are 2 ways to receive your insurance money. Transition to your hometown bank account, or receiving at the airport after passing the immigration counter.
Have any inquiries about the application of insurance, or payment method? Call to Samsung F&M Insurance company(02-2119-2400) any time! We will guide you with a big pleasure!MUST READ NEW REGULATION ON TEJIK GUM.. long DOCUMENT BUT WORTH READING ESP FOR NEW EPS WORKERS

P1

Dayuhang manggagawa
Ito ang mga ipinagbago sa sistema ng Departure Guarantee Insurance (“Samsung Tegicom”). 

Ipinatupad ang Departure Guarantee Insurance upang tulungan ang mga employers na ibisan ang bigat ng bayarin ng severance pay (“tegicom”) at para rin magarantiyahan na mababayaran nila ang tegicom ng mga dayuhang manggagawang pumasok sa Korea bilang mga EPS workers. Dagdag pa, ito rin ay para sa masiguradong ligtas na makakabalik ang manggagawa sa kaniyang bansa.

Ministry of Employment and Labor (MOEL)
Human Resources Development Service of Korea (HRD-Korea)

P2

Simula sa Hulyo 29, 2014, matatanggap lamang ng dayuhang manggagawang naka-subscribe sa Department Guarantee Insurance ang parte ng tegicom na manggagaling dito matapos niyang umuwi sa kanyang bansa.

Bago umuwi sa kanilang bansa, kinakailagang i-apply ng dayuhang manggagawa ang kaniyang Departure Guarantee Insurance upang makuha niya ang parte ng tegicom. Sa pag-aapply para rito, maaari siyang pumili sa dalawang paraan upang makuha niya ang kabayaran mula sa Departure Guarantee Insurance: ① ipapadala sa kanya ang pera sa pamamagitan ng overseas remittance sa kanyang bank account sa Pilipino, o ② tanggapin ito sa airport sa mismong araw ng kaniyang paglipad pabalik sa kanyang bansa.

※ Subalit, ang paraan ng pagtanggap ng bayad mula sa Return Guarantee Insurance (“Samsung-400k”) ay kapareho pa rin ng dati at maaari niyo itong matanggap bago umalis ng Korea.

Ano ang tinatawag na “Departure Guarantee Insurance” (Samsung-Tegicom)?

Ayon sa “Mga Batas tungkol sa Pagtatrabaho ng mga Dayuhang Manggagawa,” upang ibisan ang bigat ng pagbabayad ng tegicom ay kinakailangan ng employer na nag-employ ng dayuhang manggagawa na mag-subscribe at maghulog ng Departure Guarantee Insurance.

-Sino ang kailangang magsuskrito (subscribe): ang mga employer na may 1 o higit pang regular na empleyado at may dayuhang manggagawang mahigit pa sa isang taon ang employment period

* Eksempsyon sa pagsususkrito: mga employer na nag-eemploy ng mga dayuhang manggagawa subalit ang kumpanya ay kabilang sa construction industry
- Kailan kailangang magsuskrito at multa sa hindi pagsususkrito: sa loob ng 15 araw mula sa araw ng pagsisimula ng petsa (starting date) sa kontrata

* Kapag hindi nagsuskrito ang employer sa insurance, magmumulta siya ng hindi hihigit sa KRW 5,000,000
- Magkano ang dapat ihulog sa insurance: kinakailangang maghulog ng employer ng 8.3% ng normal wage ng dayuhang manggagawa kada buwan sa isang pribadong insurance company

- Dapat tandaan: Kapag nagsumite na ng claim ang dayuhang manggagawa sa insurance company, makakatanggap siya ng notipikasyon kung magkano ang maaari niyang matanggap mula sa insurance. Sakaling kulang ang inihulog na insurance ng employer, kailangang bayaran ng insurance magkano man ang kulang dito para mabuo ang tegicom ng manggagawa.

Proseso ng aplikasyon at pagbabayad ng Departure Guarantee Insurance
- Mga 1 buwan bago umuwi ang dayuhang manggagawa (matapos matanggap ang Departure Certificate) sanhi ng pagtatapos ng sojourn period (panahon ng pananatili sa Korea) maaari na siyang magsumite ng aplikasyon sa insurance company (Samsung Fire & Marine Insurance Corp.),

Mamili kung paano ninyo nais matanggap ang bayad mula sa insurance ayon sa dalawang paraan: ① ipapadala sa inyo ang pera sa pamamagitan ng overseas remittance gamit ang bank account ninyo sa Pilipinas, o ② personal na pagtanggap nito sa airport matapos makalagpas sa immigration desk ng airport.

P3
Kapag kulang ang hulog sa Departure Guarantee Insurance kumpara sa dapat na matanggap na tegicom, kinakailangang bayaran agad ng employer ang balanse kapag natapos na ang kontrata sa kumpaya o kaya kapag nagparelease ang dayuhang manggagawa. Ang pagbabayad ng balanse ay walang kinalaman sa pag-uwi ng dayuhang manggagawa.
* Para malaman ng dayuhang manggagawa ang balanse at makuha niya ito sa employer, kinakailangan niyang tiyakin sa insurance company ang kabuuang hulog ng kaniyang amo sa insurance.

▶ Paraan ng pagbabayad sa pamamagitan ng overseas remittance matapos umuwi
Rehistrasyon sa pagpapalit ng trabaho (pagpaparelease), Rehistrasyon sa pag-uwi (departure)
Employer, dayuhang manggagawa
1 buwan bago umuwi

Pagpapadala ng abiso tungkol sa matatanggap na bayad mula insurance
Insurance company
(awtomatikong pagpapadala ng abiso)

Aplikasyon para makuha ang bayad sa insurance
Dayuhang manggagawa
Sa loob ng 1 buwan bago umuwi

Pagtanggap at pagsusuri ng ipinasang aplikasyon
Insurance company
Sa loob ng 1~2 buwan matapos matanggap ang aplikasyon

Matapos matiyak ang inyong pag-uwi mula sa Immigration, ibibigay na agad ang bayad mula sa insurance
Insurance company – bangko
Sa loob ng 1~2 araw matapos lumabas ng bansa

Pagpapadala ng bayad sa ibang bansa (overseas remittance)
Bangkong magpapadala ng bayad sa ibang bansa
Agad-agad

Bangko sa Pilipinas na tatanggap ng bayad mula sa insurance
Bangko sa Pilipinas
Sa loob ng 1~2 araw matapos maipadala ang pera

Pagtanggap ng bayad mula sa insurance
Dayuhang Manggagawa
Sa loob ng 14 na araw mula sa araw ng pag-uwi

▶ Paraan ng pagbabayad sa airport (Incheon International Airport) sa mismong araw ng pag-uwi
Aplikasyon para sa claim ng bayad sa insurance (piliin ang “pagbabayad sa airport” kapag nag-apply)
Dayuhang manggagawa

Pag-iisyu ng order para ibigay ang bayad mula sa insurance
Insurance company – dayuhang manggagawa

Isumite ang order para ibigay ang bayad mula sa insurance tungo sa bangko sa airport sa mismong araw ng pag-uwi
Dayuhang manggagawa - bangko

Pag-iisyu ng resibo sa pagpapalit ng bayad mula sa insurance
Bangko – dayuhang manggagawa

출국심사대 통과 후 환전소에서 보험금 수령 후 출국
외국인근로자 


Matapos makalagpas sa immigration desk sa airport, maaaring matanggap ang bayad mula sa insurance sa currency exchange counter at pagkatapos ay maaari na kayong umuwi
Dayuhang manggagawa

P4
Rebisyon sa Pangunahing Batas kaugnay ang mga Insurance ng mga Dayuhang Manggagawa
* Rebisyon ng Batas tungkol sa Pagtatrabaho ng mga Dayuhang Manggagawa (’14.1.28 proklamasyon, ’14.7.29 pagpapatupad)
☞ Maaari niyong tingnan ang tungkol sa mga nirebisang batas sa website ng Korea Ministry of Government Legislation (www.law.go.kr)

① Ekstensyon sa karapatan ng dayuhang manggagawang magfile ng claim (extinctive prescription) para makuha ang bayad mula sa insurance (2 taon → 3 taon)
② Pagtatalaga at pamamahala ng Komiteng Mamamahala sa mga Bayad na hindi pa Nakukuha (Dormant Claims Management Committee) (pagpapatupad nito upang makuha ng mga hindi pa natatanggap ang karampatang bayad mula sa insurance)
③ Rebisyon sa panahon ng pagbabayad ng Departure Guarantee Insurance
Kapag natapos na ang panahon para magfile ng claim para makuha ang bayad mula sa insurance, ang hindi nakuhang pera ay hindi mananatili sa insurance company para pagkakitaan. Ang paglilipat at pamamahala ng bayad na hindi pa nakukuha mula sa insurance ay isasagawa ng HRD Korea. Sa pamamagitan ng pagsusuri at pagpapasiya ng komiteng namamahala dito, maaaring makuha ng dayuhang manggagawa ang bayad mula sa insurance na hindi pa nakukuha (unclaimed insurance) at napagpasiyahan ang patakaran para sa pagbabayad ng insurance sa dayuhang manggagawa ay “sa loob ng 14 na araw mula sa araw ng pag-uwi.”
(kung sakaling ang claim ang inaapply dahil nagpalit ng sojourn status (uri ng visa) o namatay ang dayuhang manggagawa, kailangang ibigay sa kanila ng insurance ang pera 14 na araw mula sa araw ng aplikasyon)

P5
Mga Klase at Nilalaman ng mga Insurance para sa Dayuhang Manggagawa

Kategorya Departure Guarantee Insurance (Samsung-Tegicom) Return Cost Insurance (Samsung-400k) Guarantee Insurance Accident Insurance
Layunin ng Pagsasagawa Pansamantalang bawasan ang bigat ng pagbabayad para sa tegicom Para mapunan ang gastusin para sa pag-uwi ng mga dayuhang manggagawa Bilang paghahanda sakaling may hindi mabayarang sahod ang employer para sa dayuhang manggagawa Bilang paghahanda sa mga pinsala, sakit, o pagkamatay na nangyari sa labas ng trabaho
Batayan Artikulo 13 at Artikulo 21
ng Batas para sa Pagtatrabaho ng mga Dayuhang Manggagawa Artikulo 15
at Artikulo 22
ng Batas para sa Pagtatrabaho ng mga Dayuhang Manggagawa Artikulo 23 at
Artikulo 27
ng Batas para sa Pagtatrabaho ng mga Dayuhang Manggagawa Artikulo 23 at
Artikulo 28
ng Batas para sa Pagtatrabaho ng mga Dayuhang Manggagawa
Sino ang Dapat Magsuskrito Employer Dayuhang Manggagawa Employer Dayuhang Manggagawa
Mga Kumpanyang Kabilang Dito - Para sa mga kumpanyang may mahigit sa 1 regular na empleyado
* Ipinatutupad na ito sa kumpanya may 4 o mas mababa pang regular na empleyado simula 2011.08.01
* Sa mga kumpanyang mayroong dayuhang manggagawa na may higit pa sa isang taon na employment period - China, Pilipinas, Indonesia, Thailand, Vietnam: KRW 400,000
- Mongolia, atbp: KRW 500,000
-Sri Lanka: KRW 600,000 - Isa sa mga sumusunod:
* Mga kumpanyang hindi saklaw ng Batas para sa Paggagarantiya ng Hindi Nababayarang Sahod
* Sa mga kumpanyang mayroong 300 pababang regular na empleyado Alinmang kumpanya o negosyong nag-eemploy ng dayuhang manggagawa
Sino ang Tatanggap ng Insurance o ang Benepisyaryo Dayuhang Manggagawa Dayuhang Manggagawa Dayuhang Manggagawa Dayuhang Manggagawa
Panahon ng Pagmimiyembro at Patakaran sa Pagmumulta sa Hindi Tutupad Dito Simula 15 araw mula sa araw ng pagkakaroon ng bisa ng kontrata sa pagtatrabaho.
- Hindi hihigit sa KRW 5 milyon ang multa Simula 80 araw mula sa araw ng pagkakaroon ng bisa ng kontrata sa pagtatrabaho.
- Hindi hihigit sa KRW 5 milyon ang multa Simula 15 araw mula sa araw ng pagkakaroon ng bisa ng kontrata sa pagtatrabaho.
- Hindi hihigit sa KRW 5 milyon ang multa Simula 15 araw mula sa araw ng pagkakaroon ng bisa ng kontrata sa pagtatrabaho.
- Hindi hihigit sa KRW 5 milyon ang multa
Paraan ng Pagbabayad para sa Kontribusyon sa Insurance 8.3% ng normal na kabuwanang sweldo Pagbabayad ng buo, mula KRW 400,000~600,000 depende sa bansa Pagbabayad ng buo. Sa bawat 1 manggagawa: KRW 15,000/1 taon (contribution rate: 0.476% kada taon) Pagbabayad ng buo. Halos KRW 20,000/3 taon (magkakaiba ang bayad dito depende sa kasarian, edad, atbp. ng manggagawa)
Dahilan sa Pagbabalik ng Inihulog na Kontribusyon sa Insurance Kapag uuwi na o nairelease na ang isang dayuhang manggagawang nagtrabaho sa isang kumpanya sa loob ng 1 taon o higit pa at hindi tumakas Kapag uuwi na ang dayuhang manggagawa (hindi kasama dito ‘yung mga magbabakasyon lang)
- Ipambabayad ito sakaling hindi mabayaran ng employer ang hindi pa nababayarang sahod Kapag nagkasakit, namatay o nagkaroon ng kapansanan ang isang dayuhang manggagawa na nangyari sa labas ng trabaho
Halaga ng Ibabayad - Sa mga nagtrabaho ng 1 taon pataas, at nagmiyembro sa loob ng mahigit sa 350 na araw, 101.5%~106% ang makukuha - 12 buwan o higit pa na nagmiyembro simula sa unang araw ng paghuhulog 101.5%~106% ang makukuha Mula sa Notipikasyon ng Ministro ng MOEL, hindi hihigit sa KRW 2 milyon (sa bawat 1 manggagawa) ang maaaring matanggap - Para sa mga namatay dahil sa aksidente o kaya’y permanente ng nagkaroon ng kapansanan:
Hindi hihigit ng KRW 30 milyon
Namatay dahil sa sakit, at malubhang pinsala:
Hindi hihigit ng KRW 15 milyon.

P6
Q&A ng mga Isyu
1) Ano ang pagbabago sa aplikasyon at paraan ng pagbabayad sa Departure Guarantee Insurance matapos maribisa ang “Batas tungkol sa Pagtatrabaho ng mga Dayuhang Manggagawa”?
- Ang aplikasyon para makuha ang bayad mula sa insurance ay kagaya pa rin ng dati bago pa maribisa ang batas kung saan kinakailangang magtrabaho ng dayuhang manggagawa ng hindi bababa sa 1 taon upang makuha ang tegicom. Ang dayuhang manggagawang maaaring makakuha ng tegicom at nagtapos na ang sojourn period ay maaari itong makuha sa loob ng isang buwan (matapos niyang magfile ng katunayan sa kanyang pag-uwi (departure certificate)) bago siya umuwi matapos niyang magsumite ng aplikasyon para sa claim sa insurance company (Samsung Fire & Marine Insurance, Corp.).
* Subalit, sa kaso naman ng mga nagparelease, maaari lamang kayong magfile ng claim kapag natapos niyo na ang pagtatrabaho sa pinakahuli ninyong employer.
- Ang dating pagbibigay ng bayad mula sa insurance ay ibinibigay sa Korea bago umuwi ang dayuhan ay binago. Kung saan, maaaring mamili ang dayuhang manggagawa kung nais niya ba itong matanggap sa kanyang bansa sa pamamagitan ng overseas remittance o kaya naman ay matanggap ito mismo sa Incheon Airport sa mismong araw ng pag-uwi niya.
* Hindi binago ang ang dating paraan ng pagtanggap ng bayad mula sa insurance sa kaso kagaya ng kapag ang isang dayuhang manggagawang nakapagtrabaho sa kumpanya ng isang taon o higit pa ay nagpalit ng sojourn status (uri ng visa) o kaya ay namatay ang manggagawa. Ibig sabihin, maaari itong matanggap agad habang nasa Korea pa (sa loob ng 14 na araw mula sa araw ng aplikasyon).

2) Paano pagdedesisyunan ang paraan ng pagbibigay ng Departure Guarantee Insurance kung saan maaaring tungong overseas remittance o makuha ito sa airport?
Kapag nag-apply ng claim ang manggagawa sa insurance company, maaari siyang mamili sa apat na paraan kung paano niya nais makukuha ang bayad sa insurance. Ang insurance company naman ay titiyakin muna kung talagang uuwi na ang dayuhang manggagawa at saka nila ibibigay ang pera.

Kategorya Paraan ng Pagbibigay ng Bayad
Paraan ng pagbabayad sa pamamagitan ng overseas remittance matapos umuwi Ipapadala sa bank account na nakapangalan sa manggagawa Ipapadala ito sa bank account ninyo sa Pilipinas
Bank account na para lamang sa overseas remittance
- Pwede itong gamitin kahit wala kayong sariling bank account sa ibang bansa Ipapadala ito sa bank account (ng kapamilya o ibang tao) sa Pilipinas na nakakabit sa bank account na para lamang sa pagpapadala ng pera sa ibang bansa (bank account sa Korea)
Direktang pagpapadala sa bangko sa Pilipinas
- Kahit wala kayong sariling bank account sa Pilipinas o kaya’y bank account na para lamang sa pagpapadala ng pera sa ibang bansa Kapag nag-apply kayo ng claim para makuha ang insurance, ipagbigay-alam niyo lamang ang serial number ng bangko kung saan ipapadala ang bayad mula sa insurance. At kapag nakauwi kayo, maaari niyo na itong makuha mismo sa bangkong iyon.
Paraan ng pagbabayad sa airport sa mismong araw ng pag-uwi
Ibibigay ang bayad sa airport Sa mismong araw ng inyong pag-uwi, pumunta sa bangko sa airport at isumite sa kanila ang insurance pay order at kunin ang resibo. Matapos ninyong makalagpas sa immigration desk sa airport, pumunta sa currency exchange rate counter at ibigay ang resibo para ibigay nila sa inyo ang bayad mula sa insurance.

P7
3) Kung sakaling wala akong bank account para sa overseas remittance, hindi ko na ba makukuha ang bayad mula sa insurance kapag nakauwi na ako?
Maaari niyo pa ring makuha ang bayad mula sa insurance kahit wala kayong bank account para sa overseas remittance.
- Kung sakaling mayroon kayong bank account sa Korea na para sa overseas remittance na ginagamit ninyo sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas, maaaring dito na lang ipadala ang bayad mula sa insurance at awatomatiko naman itong ipapadala sa naka-link na bank account sa Pilipinas (ng kamag-anak o ibang tao).
- Kung sakaling wala kayong bank account sa Pilipinas o kaya’y overseas remittance account (bank account sa Korea), maaari niyo pa rin itong matanggap sa pamamagitan ng direktang pagpapadaa ng pera sa bangko tungo sa *aplikasyon

* Kapag nag-apply para sa claim ang dayuhang manggagawa sa insurance company, ibibigay sa kanya ang serial number ng bangko → Kapag nakauwi na ang dayuhang manggagawa, kailangan niyang pumunta sa itinalagang bangko at ibigay sa kanila ang serial number at ipasa niya ang kanyang ID para makuha niya ang bayad mula sa insurance.

4) Ano ang dapat kong gawin para makuha ko ang bayad mula sa insurance sa airport sa mismong araw ng pag-uwi ko?
Kapag nag-apply ng claim sa insurance, piliin ang “makuha ang bayad mula sa insurance sa airport.” Sa mismong araw ng aplikasyon, ibibigay sa inyo ng insurance company ang “Insurance Pay Order.”
- Sa mismong araw ng pag-uwi, dalhin ninyo ang inyong pasaporte, ticket sa eroplano at insurance pay order at saka ninyo ito isumite sa itinalagang bangko sa airport. Susuriin lamang ng bangko ang inyong pasaporte at ticket sa eroplano at matapos nito’y iisyuhan nila kayo ng resibo.
- Matapos ninyong makalagpas sa immigration desk, maaari na kayong pumunta sa currency exchange counter na nasa loob ng Duty Free at saka ninyo isumite sa kanila ang resibo. Matapos nito ay ibibigay na nila sa inyo ang bayad (pera) mula sa insurance.

Pag-apply ng claim para sa insurance (kapag nag-apply piliin ang pagkuha ng bayad sa airport )
Dayuhang Manggagawa

Pag-iisyu ng Insurance Pay Order
Insurance company – dayuhang manggagawa

Isumite ang Insurance Pay Order sa bangko sa airport sa mismong araw ng pag-uwi
Dayuhang manggagawa - bangko

Pag-iisyu ng Resibo para sa sa pagpapalit ng pera na mula sa insurance
Bangko – dayuhang manggagawa

Matapos makalagpas sa immigration desk, ibibigay na sa inyo ang perang mula sa insurance, matapos ay maaari na kayong umuwi.
Dayuhang manggagawa

P8
5) Paano sa kaso ng mga bansang may hindi maayos na sistema ng pagpapadala ng pera, hindi kaya mangyaring sasabihing naipadala na ang pera subalit hindi naman ito makuha?
Upang maiwasan ang problema sa hindi matanggap na bayad mula sa insurance, bumuo kami ng sistema kung saan maaari kayong mamili sa 3 paraan upang makuha ang bayad mula sa insurance (① pagpapapadala nito sa bank account ninyo sa Pilipinas, ② pagpapadala nito gamit ang overseas remittance bank account, ③ direktang pagpapadala sa bangko). Ang sistemang ito ay ipinatutupad sa lahat ng lokal na bangko ng 15 bansang nagpapadala ng dayuhang manggagawa sa Korea (sending countries).

☞ Ikalawang sanggunian sa kalidad ng paraan ng pagpapadala ng pera sa ibang bansa
Dagdag pa, sa kasalukuyan (bago ipatupad ang batas) maaari na kayong mag-apply ng claim para sa insurance kahit na kayo’y nasa ibang bansa at kahit hindi niyo ito naiapply habang nasa Korea pa kayo. Sa ganitong pagkakataon, maaaring ipadala sa inyo ang bayad mula sa insurance sa pamamagitan ng pagpapadala nito sa overseas bank account.

* Noong 2013, 1,500 ng mga dayuhang manggagawa (800 milyon won) ang nag-apply ng claim at nakatanggap ng bayad mula sa insurance
Gayunpaman, kung hindi kayo mapalagay sa pinansiyal na sistema sa inyong bansa at nais ninyo itong makuha bago kayo umuwi, maaari ninyong piliin na makuha ito sa Incheon airport sa mismong araw ng inyong pag-uwi. Matapos ninyong makalagpas sa immigration desk sa airport, maaari niyong matanggap ang pera at saka umuwi.

☞ Ika-apat na sanggunian sa kalidad ng aplikasyon at proseso ng pagtanggap ng bayad mula sa insurance sa airport

6) Sa mga hindi maiiwasang pagkakataon, sakaling hindi ko makuha ang bayad para sa insurance bago ako umuwi, may iba pa bang paraan para makuha ko ito?
Kung hindi ninyo makuha ang bayad mula sa insurance bago kayo umuwi, maaari ninyong i-apply ang claim para dito pag-uwi ninyo sa pamamagitan ng EPS Center, Sending Institution (i.e., POEA) at maaari ninyo itong matanggap sa pamamagitan ng pagpapadala nito sa inyo (overseas remittance).

* Bagamat totoong bago pa man baguhin ang patakaran sa pagtanggap ng bayad mula sa insurance ay maaari rin kayong magfile ng claim para rito matapos ninyong umuwi sa inyong bansa, sa nirebisang patakaran, mariin na nakasaad ditto na kinakailangang ibayad sa inyo ang perang mula sa insurance sa loob ng 14 na araw mula sa araw ng aplikasyon.
Dagdag pa rito, tungo sa nirebisang patakaran, ang karapatan ng dayuhang manggagawang magfile ng claim (extinctive prescription) para makuha ang bayad mula sa insurance ay inextend na (2 taon → 3 taon). Sa madaling salita, mas pinagtibay ang karapatan ng mga manggagawang makatanggap ng benepisyo mula sa insurance.

P9
Sa loob ng panahon para magfile ng claim (3 taon), binabalak na ipatupad ang sistema kung saan maaaring magfile ng claim ang manggagawa para sa hindi niya nakuhang bayad mula sa insurance sa pamamagitan ng EPS Center ng HRD Korea, Sending Institution (i.e., POEA), at iba pa.

* Kung sakali namang lumagpas ang panahon para sa pag-aapply para makuha ang bayad sa insurance, maaari pa rin kayong personal na mag-apply para makuha ito sa EPS Center o sa Sending Institution (POEA) sa inyong bansa. (Ang EPS Center at ang Sending Institution na ang siyang magpapasa ng inyong aplikasyon sa insurance company).

7) Hindi maganda ang pang-ekonomikong estado ng kumpanya namin sa kasalukuyan. Hindi kaya lalong humirap ang pagkuha namin ng bayad mula sa insurance kapag nakauwi na kami?

Hindi naman ibibigay ang Departure Guarante Insurance sa inyong employer. Sa pagpirma ninyo ng kontrata sa inyong employer, at kapag nagsuskrito na ang kumpanya sa insurance company, ang irerehistrong benepisyaryo ng insurance ay ang dayuhang manggagawa.

Samakatuwid, ang dayuhang manggagawa lamang ang maaaring direktang magfile ng claim sa insurance company para makuha niya ang bayad mula sa insurance. Kaya naman, kahit na may pang-ekonomikong problema ang kumpanya o kung mayroon itong hindi nababayarang sahod, maaari pa ring makuha ng dayuhang manggagawa ang bayad mula sa insurance.

8) Sa mga kaso ng mga dayuhang manggagawang nagpalit ng pinagtatrabahuhang kumpanya (nagparelease), makukuha din ba nila ang Departure Guarantee Insurance ng kumpanyang pinagtatrabahuhan bago magparelease matapos pa nilang umuwi?

Ayon sa nirebisang patakaran, hangga’t ang isang dayuhang manggagawa ay nagparelease o nagpalit ng pinagtatrabahuhan at kahit na ang kumpanyang iyon ay hindi ang pinakahuli niyang kumpanya, basta’t patuloy pa rin siyang magtatrabaho sa Korea, maaari niya lamang makuha ang bayad mula sa insurance sa loob ng 14 na araw matapos umuwi.

* Hal) Halimbawa, sa inyong pamamalagi sa Korea ay nagtrabaho kayo sa tatlong kumpanya: A, B at C. Ang pinakahuli ninyong kumpanyang pinagtrabahuhan ay ang kumpanyang C. Sa pagtatapos ng inyong kontrata sa kumpanyang C, saka lamang kayo maaaring mag-file ng claim para sa Departure Guarantee Insurance ng lahat ng kumpanyang pinagtrabahuhan (A,B,C) ninyo at makukuha niyo lamang ito kapag uuwi na kayo.

Kung sakaling ang inihulog na kontribusyon ng inyong amo sa Departure Guarantee Insurance ay mas maliit kaysa sa kabuuang amount ng severance pay (tegicom), ang balanse ay kailangang bayaran ng employer agad sa puntong nagtapos na ang kontrata ng manggagawa sa kumpanya, kahit na siya’y magpaparelease lamang. Ang pagbabayad ng balanse ay kailangang ibigay agad ng employer sa dayuhang manggagawa habang siya ay nasa Korea pa.

Kapag nagparelease ang dayuhang manggagawa, maaaring kayong magfile ng claim sa inyong employer (bago magparelease) para makuha ninyo ang balanse ng inyong tegicom.

P10
9) Ang petsa sa pagpapatupad ng nirebisang pataran ay sa Hulyo 29, 2014 pa. Ibig sabihin ba’y ang aplikasyon ng nasabing batas ay para lamang bas a mga uuwi matapos ang Hulyo 29, 2014?

Ang patakaran kaugnay ang panahon para sa pag-aapply ng claim para sa Departure Guarantee Insurance (sa loob ng 14 na araw mula sa araw ng pag-uwi) ay ipatutupad sa lahat ng magfa-file ng claim para dito matapos ang araw ng pagpapatupad ng batas (Artikulo 2 ng Karagdagang Sugnay ng Batas)

Sa madaling salita, ang mga dayuhang manggagawang nagparehistro ng pag-uwi (report of depature) o kaya ay nagparehistro ng pagpapalit ng trabaho (pagpaparelease) bago ang Hulyo 29, 2014 ay maaari ng matanggap ang bayad sa insurance kaagad habang sila’y nasa Korea pa kagaya ng dati kahit na sila’y uuwi pa matapos ang pagpapatupad ng batas (Hulyo 29, 2014).
Hal.) ① Kung ang isang dayuhang manggagawa ay nairehistro na bilang uuwi at nairehistro na siya bilang released at nag-apply ng claim sa insurance noong Hulyo 28, 2014 maaari niya ng makuha ang bayad mula sa insurance kaagad kagaya ng dati.
② Samantala, kung ang dayuhang manggagawa naman ay nagparehistro na bilang uuwi at nairehistro na rin na released at saka nag-apply na rin para sa insurance ng Hulyo 29, 2014, maaari na lamang niyang makuha ang bayad sa insurance matapos ng araw ng kanilang pag-uwi.

10) Paano kung kulang ang Departure Guarantee Insurance sa kabuuang tegicom, kinakailangan bang dagdagan ito ng employer para mabuo?

Ayon sa 「Employment Retirement Benefit Security Act」 ang kontribusyon para sa Departure Guarantee Insurance ay nakabatay sa minimum wage kaya naman kung ang dapat na matanggap na tegicom ng dayuhang manggagawa, ang kakulangan o balanse ay kailangang punan ng employer sa pamamagitan ng pagbabayad niya nito sa dayuhang manggagawa.
< Tegicom – Matatanggap na amount mula sa Departure Guarantee Insurance = balanseng kailangang bayaran ng employer >

11) Babayaran lang ba ang balanse o kulang sa dapat na matanggap na tegicom at Departure Guarantee Insurance kapag nakauwi na kami?

Ang balanse ay kailangang bayaran ng employer agad mismo kapag nagtapos na ang kontrata ng manggagawa sa kumpanya, kahit na siya’y magpaparelease lamang. Ang pagbabayad ng balanse ay kailangang ibigay agad ng employer sa dayuhang manggagawa habang siya ay nasa Korea pa.

P11
12) Para makuha namin ang balanse sa aming employer, kinakailangang malaman muna namin ang eksaktong amount ng Departure Guarantee Insurance at tegicom. Paano naman matitiyak ang dapat naming makuha?

Gaya ng dati, maaari ninyong ma-check kung magkano na ang naihuhulog ng inyong employer sa Departure Guarantee Insurance bago pa man ito maibigay sa inyo.

Para mas maging tiyak at malinaw ito, pinaghahandaan na nila ang sistema kung saan mag-iisyu ang insurance company ng sulat na nakalagay ang inaasahang kabayarang maaaring makuha ng dayuhang manggagawa mula sa Departure Guarantee Insurance. Ibibigay nila ito employer o sa dayuhang manggagawang nangangailangan nito.

Sa pamamagitan ng ganitong sistema, maaari ng malaman ng dayuhang manggagawa kung magkano ang maaari niyang makuha sa insurance bago pa siya umuwi. At gamit ang dokumentong ito mula sa insurance company, maaari niyang hilingin sa employer niya kung magkano man ang kakulangan sa kabuuang tegicom.

P12
Telepono ng Ministry of Employment and Labor (MOEL)
※ Sentro ng Pagpapayo ng MOEL
• 1544 - 1350 (Koreano) / walang area code, 1350 (dayuhan/ Ingles, Tsino)

Blg. Pangalan ng Ahensiya Address Telepono
1 Seoul Job Center 4F, Janggyo Building, Janggyo-dong 1bunji, Jung-gu, Seoul 02-2004-7397
2 Seocho Job Center 1022-10, Bangbae 3-dong, Seocho-gu, Seoul 02-580-4983
3 Seoul Gangnam Job Center 7-10F, Keumkang Tower, 889-13, Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul 02-3468-4794
4 Seoul Dongbu Job Center 3~5F, IT Venture Tower, 78 Songpa, Garak-dong, Songpa-gu, Seoul 02-2142-8924
5 Seoul Seobu Job Center 4~5F, Samchang Plaza Building, 173, Dohwa-dong, Mapo-gu, Seoul 02-2077-6000
6 Seoul Nambu Job Center 115 Bunji, Yangpyeong-dong 1ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul 02-2639-2300
7 Seoul Bukbu Job Center 734-2 Sanggye 6-dong, Nowon-gu, Seoul 02-2171-1816
8 Seoul Gwanak Job Center 2-3F Daeryung Post 3rd Tower, 182-4, Guro 3-dong, Guro-gu, Seoul 043-845-7114
9 Incheon Job Center 1112 Bunji, Guwol 3-dong (Munhwahwegan-gil 125) Namdong-gu, Seoul 032-460-4701
10 Incheon Bukbu Job Center (1032 Jangje-ro) 2-5 Floor, Yeongsan Building, 1063-12 Gyesan-dong, Gyeyang-gu, Incheon Metropolitan City 032-540-5718
11 Bucheon Job Center (235 Gyenam Main Road) 1086-3 Wonmigu Jung 3 dong, Bucheon City, Gyeonggi-do 032-320-8900
12 Gimpo Job Center 3~5F World Tower Building, 1604 Janggi-dong, Gimpo City, Gyeonggi-do 031-999-0912
13 Euijeongbu Job Center 1-2F Shindong Aparidium Building, 745 Ganeung-dong, Euijeongbu City, Gyeonggi-do 031-828-0812
14 Guri Job Center 2F Taeyeong Building, 670-1 Inchang-dong, Guri City, Gyeonggi-do 031-560-5840
15 Namyangju Job Center 3F Geum Maru Plaza, 953 Gyeongchoon-ro, Namyangju City, Gyeonggi-do 031-560-1991
16 Goyang Job Center Rodeo Tower Building, 736-2 Janghang-dong, Ilsan Dong-gu, Goyang City, Gyeonggi-do 031-920-3951
17 Suwon Job Center 2-4F Shindong Apastell, 939 Bunji, Ingye-dong, Paldal-gu, Suwon City, Gyeonggi-do 031-231-7864
18 Yong-in Job Center 3~4F Gangnam En Plus Building, 581-1 Gukal-dong, Giheung-gu, Yong-in City, Gyeonggi-do 031-289-2210
19 Hwaseong Job Center (2F Hyundai Haesang Building) 1220 Chipyeong-dong, Seo-gu, Gwangju City 062-350-1424
20 Seongnam Job Center 4~6F Dochon Daedeok Plaza, 2 Cha, 569 Bunji, Dochon-dong, Jungwon-gu, Seongnam City, Gyeonggi-do 031-739-3161
21 Gyeonggi Gwangju Job Center 3.4F Soenhwa Building, (Gwangju-ro 216) 27-86 Bunji, Yeokdong, Gwangju City, Gyeonggi-do 031-799-2740
22 Icheon Job Center 1~3F Won Building, 443-37 Changjeon-dong, Icheon City, Gyeonggi-do 031-644-3811
23 Anyang Job Center 2Floor Anyang Messe Tower, 676-91 Bunji, Anyang 4-dong, Ma-an-gu, Anyang City, Gyeonggi-do 031-463-0771
24 Gwangmyeong Job Center 1-2F Hill Felice, 463-38, Cheonsan-dong, Gwangmyeong City, Gyeonggi-do 02-2680-1500
25 Ansan Job Center ( 11gil Wongo-chan ) 520-1 Gochan-dong, Danwon-gu, Ansan City, Gyeonggi-do 031-412-6954
26 Shiheung Job Center 3F Jeongwang Plaza, 33-1 Jeongwang-dong, Shiheung City, Gyeonggi-do 031-496-1909
27 Pyengtaek Job Center 2F (60 Bunji, Jungang-ro 4ga)Jangdang Plaza, 608 Ichoong-dong, Pyeongtaek City, Gyenggi-do 031-646-1258
28 Chuncheon Job Center 2-5F Nexus Plaza Building, 885-3, Seoksa-dong, Chuncheon City, Gyeonggi-do 033-250-1900
29 Gangneung Job Center Shinhyup Building, 1003-18, Kyo-dong, Gangneung City, Gangwondo 033-610-1919
30 Wonju Job Center 3F Hanshin Plaza, 451-4 Daewoon-dong, Wonju City, Gangwon-do 033-769-0900
31 Taebaek Job Center 341 Beonyeong-ro gil, Taebaek City, Gangwon-do 033-552-8605
32 Samcheok Job Center 4F Hyunjin Building, 332 Namyang-dong, Samcheok City, Gangwon-do 033-573-9914
33 Yeongwol Job Center 976-1 Yeongheung 5-ri, Yeongwol-eup, Yeongwol-gun, Gangwon-do 033-371-6260
34 Busan Job Center Busan Job Center, 150-3 Yqaangjeon-dong, Jin-gu, Busan Metropolitan City 051-860-1919
35 Busan Dongbu Job Center Job Center Building, 89-18 Gwang-an-dong, Suyeong-gu, Busan Metropolitan City 051-760-7103
36 Busan Bukbu Job Center 1-5F Center Building, 2270-3 Hwamyeong 3-dong, Bukgu, Busan Metropolitan City 051-330-9900
37 Changwon Job Center 6F Job Center Building, 27-3 Sangnam-dong, Changwon City, Gyengsangnam-do 055-239-0900
38 Ulsan Job Center 1604-2 Samsandong, Nam-gu, Ulsan Metropolitan City 052-228-1919
39 Gimhae Job Center Buwon-dong, Gimhae City, Gyeongsangnam-do 055-330-6421
40 Yangsan Job Center 685-1 Jungbu-dong, Yangsan City, Gyeongsannam-do 055-379-2400
41 Jinju Job Center 2~5F Anseong Building, 127-12 Jangdae-dong, Jinju City, Gyeongsangnam-do 055-760-6743
42 Tongyeong Job Center 1580-18 Juklim-ri Gwangdo-myeon, Tongyang City, Gyeongsangnam-do 055-650-1800
43 Daegu Job Center 45-31 Beom-eo-dong, Suseong-gu, Daegu Metropolitan City 053-667-6000
44 Daegu Seobu Job Center 469-3 Naedang-dong, Seo-gu, Daegu Metropolitan City 053-605-6500
45 Pohang Job Center 618-3 Jukdo-dong, Buk-gu, Pohang City, Gyengsangbuk-do 054-280-3000
46 Gyeongju Job Center 3,4F Seongdong Saemaeul Geumgo, 59-5 Seongdong-dong, Gyeongju City, Gyeongsangbuk-do 054-778-2500
47 Gumi Job Center 108 Baeksan-ro) 5204 Bunji, Songjeong-dong, Gumi City, Gyeongsangbuk-do 054-440-3300
48 Yeongju Job Center (36 Bunji, Hyucheon 3-dong) 68 Wondang-ro, Yeongju City, Gyeongsangbuk-do 054-639-1136
49 Mungyeong Job Center 85-3 Mojeon-ro, Mungyeong City, Gyeongsangbuk-do 054-559-8232
50 Andong Job Center 400 Gyeongdong-ro, Andong City, Gyeongsangbuk-do 054-851-8041
51 Gwangju Job Center 190-1 Bukdong, Buk-gu, Gwangju 062-609-8500
52 Jeonju Job Center (410-1 Jinbuk-dong) 79 Bunjii, Taepyeong-ro, Deokjin-gu Jeonju City, Jeollabuk-do 063-270-9100
53 Iksan Job Center 11 gil 52 Iksandae-ro, Iksan City, Jeollabuk-do 063-840-6526
54 Gunsan Job Center 62 Jochon-ro, Gunsan City, Jeollabuk-do 063-450-0600
55 Mokpo Job Center 1121-4 Sang-dong, Mokpo City, Jeollanam-do 061-280-0500
56 Suncheon Job Center 1245 Bunji, Jorye-dong, Suncheon City, Jeollanam-do 061-720-9114
57 Yeosu Job Center 111-1 Munsu-dong, Yeosu City, Jeollanam-do 061-6500-155
58 Daejeon Job Center 659 Tanbang-dong, Seo-gu, Daejeon 042-480-6000
59 Cheongju Job Center 2-4F Worldpia Officetell 171-5 Heungdeok-gu, Cheongju City, Chungcheongbuk-do 043-230-6700
60 Cheonan Job Center 2-5F Chungnam Tower, 1437 Seongjeong-dong, Seobuk-gu. Cheonan City, Chungcheongnam-do 041-620-7400
61 Chungju Job Center 507 Munhwa-dong, Chungju City, Chungcheongbuk-do 043-850-4000
62 Boryeong Job Center 498-6 Myeongcheon-dong, Boryeong City, Chungcheongnam-do 041-930-6200

-12-
-13-

P14
Insurance Company Contact Information (Samsung Fire Consortium)
Samsung Fire and Marine Insurance Co., Ltd, Hyundai Marine and Fire Insurance Co., Ltd., LIG Property Insurance Co., Ltd., Dongbu Marine and Fire Insurance Co., Ltd., Hanhwa Property Insurance Co., Ltd.

Mga serbisyo: paglahok sa insurance, insurance payment at claim
Departure Guarantee Insurance: Samsung Fire Call Center at 16 na Customer Support Center
- Insurance Call Center: 37 (Yongsan-dong 5ga) Han-gangdae-ro 38gil, Yongsan, Seoul
T:02-2119-2400(www.samsungfire.com)
- 16 na Customer Suport Center
Bilang Kumpanya Address Telepono
1 Samsung Fire Insurance Co., Ltd. 3F Samsung Fire Insurance Building (Ingye-dong) 205 Gwankwang-ro, Paldal-gu, Suwon City, Gyeonggi-do 031-230-1042
2 1F Samsung Fire Insurance Building (Gochan-dong ) 259 Gwang-deokdae-ro, Danwon-gu, Ansan City, Gyeonggi-do 031-413-7144
3 3F Samsung Life Euijeongbu (Euijeongbu-dong ) 62 Shimin-ro, Euijeongbu City, Gyeonggi-do 031-876-8115
4 9F Baekseok Culture Center (Cheongdang-dong ) 96 Cheongsu 14-ro, Dongnam-gu, Cheonan City, Chungnam 041-559-3714
5 2F Samsung Fire Insurance Building (Seokjeon-dong) 3.15 Dae-ro 674, Masan Hoewon-gu, Changwon City, Gyeongnam 055-250-2518
6 1F Samsung Fire Insurance Building (Sujin-dong) 1171 Soengnamdae-ro, Sujeong-gu, Soengnam City, Gyeonggi-do 031-758-8114
7 5F BYC Building (Bijeon-dong) 261 Gyeonggidae-ro, Pyeongtaek City, Gyeonggi 031-657-6094
8 3F BYC Building (Gyohyeon-dong) 113 Gookwondae-ro, Chungju City, Chungbuk 043-845-7114
9 Hyundai Haesang 1F Hyundai Haesang Building (Gwonseon-dong) 268 Hyowon-ro, Gwonseon-gu, Suwon City, Gyeonggi-do 031-230-0543
10 1F Hyundai Haesang (Guwol-dong) 7 Mirae-ro, Namdong-gu, Incheon Metropolitan City 032-222-1206
11 2F Hyundai haesang Busan (Choryang-dong), 240 Jung-angdae-ro, Dong-gu, Busan 051-960-1025
12 2F Hyundai Haesang Building (Chipyeong-dong) 72 Shicheong-ro, Seo-gu, Gwangju City 062-350-1424
13 2F Hyundai haesang Building (Dal-dong) 131 Beonyeong-ro, Nam-gu, Ulsan City 052-229-1211
14 LIG Insurance LIG Insurance 4F Daeseong Building (Eoyang-dong) 464 Hana-ro, Iksan City, Jeonbuk 063-839-3983
15 Dongbu Fire Insurance Dongbu Fire Insurance 12F Alliance Tower (Namsan-dong) 2058 Dalgubeoldae-ro, Jung-gu, Daegu 053-251-4137
16 Hanhwa Insurance Hanhwa Insurance 9F Daehan-Life Building (Bupyeong-dong), 75 Bupyeongdae-ro, Bupyeong-gu, Incheon City, 032-501-2181

P15
Human Resources Development Service of Korea Contact Information

Bilang Kumpanya Address Telepono
Main Office 345 Jongga-ro, Jung-gu, Ulsan Metropolitan City 052-714-8572
1 Seoul Offcie 21 Baekbeom-ro 31gil, Mapo-gu, Seoul Special City 02-3274-9621
2 Seoul Dongbu Office 38 Ttukseom-ro 32gil, Gwangjin-gu, Seoul Metropolitan City 02-2024-1755
3 Seoul Nambu Office 110 Beodeunaru-ro, Yeongsdeungpo-gu, Seoul Metropolitan City 02-6907-7120
4 Gangwon Office 135 Wonchanggogae-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon City, Gangwon-do 033-248-8506
5 Gangneung Office 60 Bangdong-gil, Sacheon-myeon, Gangneung City, Gangwon-do 033-650-5722
6 Jungbu Regional Office 209 Namdongseo-ro, Namdong-gu, Incheon City 032-820-8652
7 Gyeonggi Office 46-68 Homaeshil-ro, Gwonseon-gu, Suwon City, Gyeonggi-do 031-249-1247
8 Gyeonggi Bukbu Office 140 Chudong-ro, Euijeongbu City, Gyeonggi-do 031-850-9132
9 Seongnam Office 1217 Seongnamdae-ro, Sujeong-gu, Seongnam City, Gyeonggi-do 031-750-6234
10 Busan Regional Office 26 Geumgokdae-ro, Buk-gu, Busan Metropolitan City 051-330-1835
11 Busan Nambu Office 454-18 Shinseon-ro, Nam-gu, Busan Metropolitan City 051-620-1935
12 Gyeongnam Office 239 Dudae-ro, Seongsan-gu, Changwon City, Gyeongnam 055-212-7225
13 Ulsan Office 173 Beonyeong-ro, Nam-gu, Ulsan Metropolitan City 052-220-3262
14 Daejeon Regional Office 213 Seongseo Gongdan-ro, Dalseo-gu, Daejeon Metropolitan CIty 053-580-2362
15 Gyeongbuk Office 42 Hakkasan Oncheon-gil, Seohu-myeon, Andong City, Gyeongbuk 054-840-3021
16 Pohang Office 9 Beopwon-ro, 140 Bun-gil, Buk-gu, Pohang Cty, Gyeongbuk 054-251-8517
17 Gwangju Regional Office 82 Cheomdan Bencheo-ro, Buk-gu, Gwangju Metropolitan City 062-970-1751
18 Jeonbuk Office 69 Yusang-ro, Deokjin-gu, Jeonju City, Jeonbuk 063-210-9202
19 Jeonnam 35-2 Sunkwang-ro, Suncheon City, Jeonnam 061-720-8522
20 Mokpo Office 820 Yeongsan-ro, Mokpo City, Jeonnam 061-288-3333
21 Jeju Office 19 Bokji-ro, Jeju City, Jeju 064-729-0725
22 Daejeon Regional Office 1 Seomoon-ro, Jung-gu, Daejeon City 042-580-9162
23 Chungbuk Office 81 1 Sunhwan-ro 394gil, Heungdeok-gu, Cheongju City, Chungbuk 043-279-9016
24 Chungnam Office 27 Cheon-ilgo-1gil, Soebuk-gu, Cheonan City, Chungnam 041-620-7625

Human Resources Development Service of Korea Call Center : 1644-8000 Foreign Human Resource Counseling : 1577-0071

P16
www.hrdkorea.or.kr
Impormasyon sa Insurance ng mga Dayuhang Manggagawa
• Departure Guarantee Insurance (para sa retirement)
• Return Cost Insurance (para sa gastos sa eroplano )
• Guarantee Insurance (para sa hindi nabayarang sweldo)
• Accident Insurance (para sa pagkakamatay at pagkakasakit)

Foreinger Insurance TF Team,
Foreign Resource Division, International Human Resource Center
345 Jongga-ro, Jung-gu, Ulsan Metropolitan City, 6
COdIC


SOURCE:  Facebook post of a Friend.
Big thanks to HRD Korea thru Ma'am Hermie Albao.


3 comments:

 1. Departure Guarantee Insurance Money. Ito po ba ang translation ng Taegicom. Ang alam ko po meron din Taegicom ang mga Korea .Kung di po Taegicom ang tawag sa mga para sa Korea ano po ang term para sa kanilang Taegicom . Ang alam ko po ang Term na Taegicom ay severance pay which is applicable sa Korean at sa mga foreigner.Paki linaw po

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tnx for your comment sir, Base din sa pagsasaliksik ko, Severance Pay at Departure Guarantee Insurance po ang translation nila sa Taegicom. Kaya dumidepende na din ako sa kung ano ang isinulat sa original na manuscript sa aking pagpost. Kahit ako po ay naguluhan noong una, and since madalas na ginagamit nila ngayon ang Departure Guarantee Insurance ay ito na din ang ginamit natin sa mga posts..

   Delete
 2. Pwede po ba i-refile ko dito sa korea yong samsung taegicom at kukmin insurance bago umuwi...kasi nafile ko na po 3 years ago kaso hindi po ako tumuloy umuwi. Salamat po

  ReplyDelete